Medjugorská spiritualita

V červnu roku 1981 došlo v malé vesničce Medjugorje v Bosně a Hercegovině ke zjevení Panny Marie, která se zde představila jako Královna míru. Třetí den zjevení 26. června pozvala, skrze šest mladých vizionářů, nás všechny k budování pokoje ve světě slovy: „Pokoj, pokoj, pokoj, pouze pokoj. Pokoj musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi navzájem.“

Mír v daném slova smyslu však nemůžeme chápat pouze jako stav bez války, ale jako stav, ve kterém se každý z nás bude snažit pracovat na svém osobním vztahu k Bohu, k lidem kolem sebe a v neposlední řadě na vztahu k sobě samému. Až poté může v srdcích všech zavládnout opravdový pokoj.

Panna Maria, nás jako naše matka učí, že pokoje můžeme dosáhnout skrze prožívání pěti prostředků, které církev vyznává po staletí, ale která přestávají být v dnešním světe atraktivní a ztrácejí na významu, když nejsou prožívána srdcem. Těmito prostředky jsou:

  1. Modlitba srdcem
  2. Půst
  3. Četba písma svatého
  4. Svátost smíření
  5. Eucharistie – mše svatá a adorace

Budování pokoje pomocí těchto pěti prostředků nazýváme medjugorskou spiritualitou.