O nás

Informační centrum MIR Medjugorje

Současně s počátky mariánských zjevení začala existovala potřeba, představit je správným způsobem široké veřejnosti. Farnost Medjugorje nikdy nechtěla budovat publicitu v dnešním slova smyslu, ale její hlavní snahou bylo předávat lidem pravdivé informace. V této práci dnes pokračuje Informační centrum MIR Medjugorje, které bylo za tímto účelem založeno.

V roce 1981, kdy v Medjugorii začala zjevení, byla daná oblast pod komunistickou nadvládou. Vše podléhalo cenzuře, svoboda projevu neexistovala. Proto bylo v tomto ohledu velmi obtížné šířit jakékoli informace o dění na tomto místě. Natož sehnat moderní komunikační prostředky nebo nalézt vyškolený personál, který by byl schopen pracovat na šíření Mariiných poselství. Nepomohlo ani negativní stanovisko mostarského biskupa Mons. Žaniće, jehož postoj k Medjugorii byl z počátku plný nadšení a odvahy vzhledem ke komunistickému režimu.

Tyto obtíže však nemohly zadusit všechny postupně se rodící projekty. S příchodem demokracie v roce 1990, proto začala farnost Medjugorje systematicky přemýšlet, jak dané projekty realizovat. Tyto snahy však velmi rychle ukončila občanská válka, která vypukla na území tehdejší Jugoslávie. I když se z důvodu války velmi rapidně snížil počet poutníků, kteří na toto místo putovali, nic nemohlo jejich touze být ve spojení s Medjugorií zcela zamezit. Z důvodu této naléhavosti vzniklo Informační centrum MIR Medjugorje, které zahájilo svou činnost v listopadu 1993.

Během svého více než třicetiletého vývoje uskutečnilo informační centrum MIR Medjugorje celou řadu různých projektů, jejichž hlavní náplní bylo a je i dnes propagace a předávání pravdivých informací o událostech z poutního místa Medjugorje.

Mezi nástroje tohoto centra patří

Archiv

Zde se začaly ukládat různé materiály, od novinových článků z dob komunistického režimu až po dokumentaci celé řady zázračných uzdravení. V současné době je hlášeno 445 uzdravení a jejich počet stále stoupá.

Literatura

Byla napsána celá řada knih na téma Medjugorje, které se archivují a postupně překládají do různých jazyků. Následně jsou nabízeny, s celou řadou dalších materiálů, k prodeji ve farním obchodě.

Informační kancelář

Byla poprvé založena v roce 1991 a znovuotevřena ke konci války v roce 1995, kdy začalo opět přicházet větší množství poutníků, což přetrvává do dnešních dnů. Úkolem této kanceláře je poskytovat poutníkům všechny možné druhy informací – co je možné navštívit, kde je možné odsloužit mši sv. v daném jazyce apod.

Glasnik Mira

Je farní bulletin, který vznikl na základě žádostí mnoha poutníků a center míru, aby byla široká veřejnost informována o aktuálním dění na tomto poutním místě.

Služby

Jedním z úkolů informačního centra je snaha navazování a utužování kontaktů s celou řadou novinářů, rozhlasových a televizních štábů, kteří se zajímají a přijíždějí do Medjugorje a poskytnout jim co nejkvalitnější a nejrychlejší informace o tom, co se na tomto místě děje.

Internet

Od března 1996 začalo informační centrum využívat internetové připojení, s jehož pomocí došlo ke zlepšení komunikace s širokou veřejností.

Rádio MIR

Ve dnech patnáctého výročí zjevení Panny Marie, v roce 1996, začalo vysílat rádio MIR Medjugorje, které se zabývá náboženskými, kulturními, vzdělávacími, sociálními, sportovními a jinými tématy. Ústřední částí programu je samozřejmě každodenní přímý přenos medjugorského večerního modlitebního programu.

Informační centra MIR ve světě

Od samého počátku své činnosti začalo informační centrum MIR Medjugorje navazovat kontakty s ostatními národními centry ve světě, které vznikly v průběhu občanské války v Jugoslávii. V dnešní době se však situace změnila a vznik nových národních center je zcela v režii Informačního centra MIR Medjugorje. Což je situace i našeho nově založeného centra v České republice.

Informační centrum MIR Medjugorje – Česká republika, z.s.

Bylo založeno 18. července 2023. Jeho hlavním úkolem je propagace a šíření oficiálních a ověřených informací o dění v Medjugorii.

Naším posláním je snaha přinášet na území České republiky tzv. medjugorskou spiritualitu, která v souladu s učením církve, zve člověka k budování vztahu s Bohem skrze pět hlavních prostředků:

Modlitba srdcem, Půst, Četba písma svatého, Svátost smíření, Eucharistie (mše svatá, adorace)

Jsme místem, jehož cílem je snaha spojit všechny v naší zemi, kteří plody Medjugorje zakusili nebo by zakusit chtěli a mohli se tak vzájemně setkávat, sdílet a posilovat ve snaze žít medjugorskou spiritualitu. Za tímto účelem nabízíme:

  • Pořádání poutí do Medjugorje
  • Pořádání medjugorských modlitebních setkání na území ČR
  • Vydávání literatury a materiálů s medjugorskou tématikou

V souvislosti s naší činností bychom chtěli v České republice vybudovat fyzické místo, které bude sloužit k naplňování našeho poslání. Tímto místem se stalo současné sídlo informačního centra MIR Medjugorje. Jedná se o zemědělskou usedlost, které byly za minulého režimu vyvlastněny okolní polnosti, na nichž komunisté vybudovali dnešní sídliště. Toto místo tak ztratilo svůj původní účel, kvůli kterému bylo vybudováno a dnes tak nachází uplatnění nové. Z tohoto důvodu je před námi mnoho práce na budování medjugorského centra.

Proto bychom chtěli každého z vás pozvat, aby se vydal na cestu budování Informačního centra MIR Medjugorje v České republice s námi. Každý může pomoci dle svých možností. Někdo fyzickým „přiložením ruky k dílu“, jiný zase finančním darem, jelikož bez zdroje financování se další růst tohoto díla neobejde.

V prvé řadě vás však prosíme o modlitbu za celé toto dílo. Aby si ho Bůh, skrze přímluvu Panny Marie, Královny Míru, vedl. Protože – „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.“