Druhý den kongresu “Maria, Královna Míru” v Miami – Kdo jednou navštívil Medjugorii, chce se vrátit

Druhý den kongresu “Maria, Královna míru” v Miami začal modlitbou růžence poté, co se konaly workshopy, ve kterých byli účastníci rozděleni do skupin podle jazyků. Práce ve skupinách byla cenným časem k vzájemnému poznání a výměně zkušeností o způsobech evangelizace v dnešní době. Z tohoto setkání vzešlo mnoho nápadů, jak efektivněji šířit medjugorskou spiritualitu ve Spojených státech Amerických prostřednictvím nově zřízeného Informačního centra Mir Medjugorje pro anglicky hovořící země.

Po skončení workshopů se k účastníkům znovu obrátil Fra Danko Perutina, OFM

“Drazí přátelé, děkuji vám za tyto dva dny. Obzvláště jsem rád za tento workshop, který přinesl mnoho nových nápadů. Veškerá evangelizace je shrnuta v jedné větě, která “přivádí člověka ke zdroji lásky”, kterým je Bůh. A kdo nalezl Boha, nalezl všechno. To je cíl evangelizace, a pak existují různé prostředky, různé skupiny, různé spirituality, jako krásná mozaika, jako květiny v zahradě, a čím více květin bude, tím krásnější bude zahrada. Cíl je však stále stejný: nechat se dotknout Boží láskou, setkat se s živým Bohem. Panna Maria nás navštívila a pozvala nás, abychom všechno, co děláme, dělali z lásky. Chce nás uschopnit k boji proti zlu a hříchu. Medjugorje není v Medjugorii, ale tam, kde jste vy, kde šíříte poselství Panny Marie, kde denně poznávám své hříchy a zříkám se jich, tam se děje Medjugorje, dějí se milosti, děje se nové nebe a nová země. Zákon modlitby je zákonem víry. Kdo se hodně modlí, hodně věří. Ten, kdo se trochu modlí, málo věří. Zvu vás, abyste se začali modlit a postit za toto nově založené centrum, aby se poselství Panny Marie rozšířilo po celých Spojených státech, protože odtud bude mít velký dopad po celém světě. Není však možné, aby milosrdenství zasáhlo, není-li přinesena oběť. Tak tomu bylo ve Starém i Novém zákoně. Ježíš přinesl oběť za nás, ale očekávají se od nás i malé každodenní oběti,” řekl Fra Danko, který o Medjugorii řekl, že “v Medjugorii se člověk znovuzrodí”.

“Miliony lidí se tam znovu narodily. Ti, kteří byli v Medjugorii jednou, se budou vracet. Panna Maria je Matkou pokřtěných i nepokřtěných, katolíků, pravoslavných, muslimů, protestantů. Hraje významnou roli v dějinách spásy. A poté, co odešla do nebe, nepřestala za nás bojovat. A my musíme odpovědět na její volání, protože ona nám dnes říká tobě i mně: “Potřebuji tě.” Každý den bychom se měli ptát, co mohou udělat pro Ježíše a Pannu Marii. Láska je geniální a jsem si jist, že každý z vás přispěje svým talentem svým vlastním způsobem,” řekl Fra Danko, který se nakonec nade všemi pomodlil a odpověděl na otázky, které mu někteří účastníci položili.

Ve 12:30 začala mše svatá, které předsedal pomocný biskup Miami Mons. Enrique Esteban Delgado, jehož slova se dotkla všech přítomných

“Drazí bratři a sestry, dnes slavíme 33. neděli mezidobí, poslední neděli v roce, protože příští neděli je neděle Krista Krále. Ale tato neděle není obyčejnou nedělí, protože se účastníme konference “Maria, Královna míru”. Všechno to začalo v Medjugorii, kde šest mladých lidí tvrdilo, že vidělo Pannu Marii. Během let se vždy vynořila otázka autenticity těchto zjevení. Církev však pečlivě zkoumala události a nikdy nedala jasný verdikt. Nicméně, mnoho těch, kteří navštívili toto poutní místo, svědčí o nepopsatelném pokoji a setkání s Pánem, které vedlo k pozitivním změnám v jejich životech. I když jsem osobně nebyl přítomen, slyšel jsem mnoho svědectví o lidech, kteří v Medjugorii našli pokoj a obrácení. A proto slavíme tuto Konferenci Panenské Královny míru. Připomínám vám, že jedním z kritérií pro ověření pravosti zjevení Matky Marie je její nenárokování si nic pro sebe, ale následně nás vyzývá, abychom konali to, co od nás žádá Její Syn. To znamená žít své povolání ke svatosti, které jsme obdrželi při křtu,” prohlásil Mons. Delgado.

Na samém konci dne se konalo první zasedání nově jmenovaného Řídícího výboru Informačního centra Mir Medjugorje pro anglicky hovořící země. Setkání se zúčastnilo 10 členů představenstva, kteří diskutovali o budoucích plánech a aktivitách tohoto centra

“Pokaždé, když se otevře nové centrum Mir Medjugorje, Matka nám dává uvědomit si, že jednota v různorodosti je jedním z největších bohatství naší církve a že každá kultura, každý národ, každý jazyk jsou jen zlomky, které nám kousek po kousku odhalují krásu mozaiky, kterou Bůh zamýšlel pro tento velký plán, který má pro celý svět skrze Medjugorii. A tento plán zahrnuje a zavazuje každého z nás, protože všichni jsme pro Něj důležití, a čím více nás bude, tím krásnější bude mozaika a Mariina poselství se tak dostanou k více srdcím,” uzavřel na závěr druhého dne prvního dvojjazyčného kongresu “Maria, Královna míru” v Miami.

zdroj: www.radio-medjugorje.com