Mons. Aldo Cavalli: Soulad mezi Bohem a člověkem je klíčovým prvkem pro mír ve světě

Mnoho poutníků přivítalo rok 2024 slavením mše svaté v Medjugorii, které za účasti sto dva kněží předsedal otec arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje. V úvodu své homilie připomněl, že každý rok prvního dne v měsíci lednu slavíme Světový den míru.

Pokoj! Pokoj! Pokoj! Kéž zavládne mezi Bohem a člověkem. Toto hluboké poselství ukazuje dva jasné aktéry pokoje: Boha a člověka, Boha a lidské bytí. Soulad mezi Bohem a člověkem je klíčovým prvkem pro mír ve světě,” řekl arcibiskup Cavalli a dodal: “Tento nový rok začínáme s Božím požehnáním”.

“Toto Boží požehnání nikdy nekončí. Bůh je věrný. Z naší strany, po celý následující rok, je potřeba, abychom si vážili tohoto požehnání svým úsilím, vůlí, štědrostí a svým životem,” řekl Mons. Cavalli, a odkázal se na druhé čtení z listu svatého Pavla Galaťanům: “Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.” (Gal 4, 4-7).

“Toto sdělení je velmi důležité – žijeme v čase. Svatý Pavel vidí čas v celé své celistvosti, a to jak ve své pomíjivosti (čas plyne), tak i ve své velikosti (byl před námi a pokračuje i po nás). Až přijde plnost času, Bůh pošle svého Syna, v němž, díky Duchu svatému, dostáváme synovství,” řekl arcibiskup Aldo Cavalli a vysvětlil, že v celém vývoji Boží iniciativy v čase má Maria svou vlastní, velmi důležitou roli.

“Bůh ji svou milostí vyvolil, aby byla matkou jeho Syna skrze jeho vtělení. Maria přijímá ve svém nitru toto vyvolení a postupně chápe a uskutečňuje Boží cestu, kdy vše uchovává ve svém srdci a rozjímá o tom. Boží plán v každém z nás je vždy cestou, postupnou a vyvíjející se.”

“Kéž Bůh žehná každému z nás v tomto novém roce, který začínáme dnes večer, a kéž nás jeho požehnání vždy chrání,” zakončil svou homilii Mons. Cavalli.
Mši svaté předcházelo modlitební bdění a inscenace představení Živý Betlém.

Více fotografií naleznete zde

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com