Mons. Aldo Cavalli na Zelený čtvrtek vyzval ke službě, růstu a sebedarování druhým

Na Zelený čtvrtek, 28. března 2024 se ve farním kostele sv. Jakuba v Medjugorii konala eucharistická slavnost, kterou bylo velké množství poutníků a věřících uvedeno do velikonočního tridua Ježíšova utrpení, smrti a slavného zmrtvýchvstání.

Ježíšova škola

Bohoslužbě předsedal Mons. Aldo Cavalli, který ve své homilii vyzval, abychom dneškem vstoupili do Ježíšovy školy, který je náš jediný učitel. A dále ukázal, čemu nás Ježíš učí.

“Služba”

První bod lze shrnout do jediného slova: služba, služba, služba. Umýváním nohou svým učedníkům Ježíš ukázal, že je Učitel, který slouží. Že je Učitel, který slouží nám všem. “Jestliže jsem vám tedy umyl nohy , já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy.”

Maria je pro nás příkladem, jak se stát věrohodným učedníkem Páně: “Hle, jsem služebnice Páně, ať se stane podle tvého slova.” A po celý svůj život sloužila Božímu Synu,” řekl arcibiskup Cavalli, který znovu připomněl potřebu služby a zdůraznil, že “Maria je pravou služebnicí Páně”.

“Růst”

Arcibiskup Cavalli řekl, že druhou lekcí v Ježíšově škole je “růst” a připomněl podobenství o hřivnách.

“Chceš-li sloužit věrohodně, jako Ježíš, jako Maria, musíš rozvíjet přijaté dary, obdržené vlastnosti. S nabytým posláním musíš žít vždy o něco lépe. Ten, kdo chce věrohodně sloužit, se musí postupně stát nejlepším ze všech, ne z pýchy, ale proto, aby sloužil lépe. To je opravdové sebedarování druhým, jak to činil Ježíš: “Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás,” řekl Mons. Cavalli a připomněl velikost eucharistie, která je Ježíšovým darem pro nás, aby sloužil každému z nás.

Služebník Boží

“Prožijme v plnosti tento Zelený čtvrtek, ve kterém znovu prožíváme dar, kdy Ježíš, Syn Boží, daroval sám sebe za nás, abychom se i my stali věrohodnými Božími služebníky a po celý život rozvíjeli přijaté dary k užitku druhých,” řekl Mons. Aldo Cavalli a uzavřel svou homilii slovy, že každý z nás má být Božím služebníkem, protože Ježíš Nazaretský je služebník Boží a Marie je služebnicí Páně.

zdroj: www.radio-medjugorje.com