Fra Svetozar Kraljević, OFM: Nejsme-li všichni svědky a vizionáři, pak se nic nestalo

V pondělí 24. června 2024, na svátek narození sv. Jana Křtitele, v poslední den novény ke Královně míru a v předvečer 43. výročí zjevení Panny Marie, předsedal večerní mši svaté na venkovním oltáři za farním kostele sv. Jakuba v Medjugorii Fra Svetozar Kraljević, OFM. Mše svaté se účastnilo tisíce farníků a poutníků a koncelebrovalo 252 kněží. Před začátkem mše sv. se modlil růženec Fra Karlo Lovrić, OFM.

“Drazí poutníci, vy, kteří jste přišli pěšky ze vzdálených míst a vy, kteří jste ujeli nebo uletěli tisíce kilometrů, nakonec zde všichni přicházíte stejnou cestou, kterou šla Maria vstříc své sestřenici Alžbětě. Zde slyšíme pozdrav, který si tyto svaté ženy navzájem říkají. Zde cítíme pozdrav nenarozeného Jana jeho Pánu. Zde Jan Křtitel ohlašuje toho, kdo je větší než on. Dnes si připomínáme onen dávný den v roce 1981, kdy několik dětí uvidělo Pannu Marii. Dnes jsme všichni dětmi, Božími vizionáři, kteří vzhlížejí k Božím výšinám, ke svatému Božímu Slovu, ke svaté eucharistii a ke zpovědnici. Usilujeme o Boží pokoj. Z tohoto místa je pro nás snazší dívat se na oblohu. Boží věci jsou nám zde bližší. Zde jsme více připraveni naslouchat, vidět, přijímat, znovu začít…”, řekl na začátku své homilie Fra Svetozar Kraljević, OFM, bývalý farní vikář v Medjugorii, který nyní slouží jako farní vikář a nemocniční kaplan v Mostaru.

Když Fra Svetozar dále mluvil o světci, jehož svátek jsme v pondělí 24. června slavili, řekl: Na první pohled se může zdát, že Jan Křtitel nedokončil své poslání. Zastavili ho. Proto bychom u Krista mohli očekávat, že alespoň on odejde z tohoto světa nějakým běžným způsobem. Ale jak Jana, tak i Ježíše lidé zastavili.”

“Ježíš pokračuje tam, kde Jan skončil. Kdykoli se v Kristově jménu pustíme do díla, tak Kristus je ten, kdo pokračuje v naší práci. Když sloužíme Pánu, pak právě On v nás koná Své skutky. Vše, co děláme, není samo o sobě nic velkého. To, co v nás však koná Bůh je něco nepopsatelného. Jan se narodil, aby připravil cestu, ne aby byl cestou. Je nebezpečné všechno si plánovat. Když si vše ve svém životě naplánujeme, budujeme svět k obrazu svému, ne k obrazu Božímu. Je velkým pokušením, když někdo říká: ” Všechno udělám, všechno vyřeším, a to jak pro sebe, tak i pro své děti. Nebudou dělat mé chyby. Udělám vše, ať to stojí cokoliv – udělám to.” V tomto postoji zde není místo pro Pána. Nic mu nedovolíme, aby pro nás něco udělal. Člověk bere všechno na sebe a Pánu nenechává nic. A tak člověk odchází někam daleko. Tam, kde je život a jeho zákony zcela jiné. A najednou je i ten nejbližší kostel velmi daleko,” řekl Fra Svetozar a zdůraznil, že svatý Jan dal všechno Pánu a sloužil Mu.

“Zemře, zmizí. Všechno nechává na Ježíši. Ježíš dělá všechno, co Jan, malý a slabý, nemohl,” řekl Fra Svetozar a řekl, že když “dáte Bohu své srdce, svou duši a své tělo, a když toužíte po životě, pak stejně jako Janovo dílo bude i vaše dílo pokračovat v Bohu.”

“Drahý poutníku, neznám tvé jméno, ale Bůh tvé jméno zná. Oslovuje tě jménem, a proto existuješ. Existuješ z Jeho existence a tvé jméno pochází z Jeho jména. Těchto šest malých dětí bylo před 43 lety, přibližně v tomto čase, v Medjugorii, v Bijakovići, na Podbrdu povoláno, aby se staly svědky. A dnes se chceme přidat i my. My všichni jsme totiž svědky a vizionáři těchto událostí. Pokud o tom nebudeme vydávat svědectví, pak se nic z toho nestalo. Boží Duch vyslovuje tvé jméno. Jsi oslovován jménem,” řekl Fra Svetozar Kraljević, OFM a vysvětlil, že pokud bloudíme a nevíme, kam jdeme, Milosrdný Otec pro nás již dávno připravil sváteční šat.

“Pochybujete a ptáte se, zda je Bůh skutečný, zda je Ježíš tím, komu je potřeba věřit? Víte, Ježíš na vás čeká ve zpovědnici. Na oltáři je prostřený stůl. Slyšíte ho říkat a opakovat: “Blaze těm, kteří neviděli, a přesto uvěřili.” Dnes se zde v Medjugorii stáváme prstem Jana Křtitele obráceným ke Kristovu kříži, k věčnosti, ke spáse. Zachariášův hlas se mu vrátil dne, kdy se Jan narodil. Narodil se syn a otec pronesl zázračné slovo. V den, kdy se Jan narodil, Medjugorie prorockým způsobem promluvila. Zde je Zachariášovi dán dar řeči, protože Zachariáš jsi i ty. Člověče, na tomto místě, na této pouti jsi dostal dar řeči a dnes jsi svatým Božím mužem,” uzavřel svou homilii Fra Svetozar Kraljević, OFM.

Po mši svaté se vizionáři Ivan Dragičević a Marija Pavlović Lunetti spolu s farníky a poutníky pomodlili Magnificat a poté začala společná hodinová adorace před nejsvětější svátostí oltářní, která v tichosti pokračuje až do 7:00 hodin ráno dalšího dne.

Dne 25. června 2024, tedy v den výročí zjevení Panny Marie v Medjugorii, začíná program již od 4:30 hodin ráno, kdy mají lidé možnost začít přistupovat ke svátosti smíření. Mše svaté pak budou slouženy v 7:00, 8:00, 9:00, 11:00 hodin a hlavní slavná mše svatá bude sloužena v 19:00 hodin večer. Stejně jako každý 25. den v měsíci, bude i dnes bezprostředně po mši svaté následovat společná adorace před nejsvětější svátostí oltářní, která bude v tichosti pokračovat až do 7:00 hodin ráno následujícího dne.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com