Tereza Gažiová: Vedu vás na cestu Pokoje

Maria nám dnes říká, že zlo má vlastnosti větru, který ničí životy. Je to vítr silný jako hurikán, tajfun, žene se zemí, duje. Kdo ho zastaví? Kde se schováme před ničivým větrem zla, nenávisti a nepokoje? V Mariině srdci.

V jejím srdci se ukrývá vítězství, ono mocné zaslíbení, které nám bylo darované ve Fatimě apokračuje v Medjugorii: Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí a na zemi zavládne doba pokoje.”

Pod jejím vedením přináší modlitba růžence a modlitba s ní pokoj. Pouze modlitbou a půstem můžeme zastavit hrozbu další nebezpečné války. Země se chvěje před mocnou silou zbraní. Panna Maria nás potřebuje. I dnes se může zopakovat zázračné zastavení zničujícího větru války, jak se to stalo v Lepantu v roce 1571. Církev se neustále modlila a vzývala Mariinu pomoc. Bůh zasáhl na její přímluvu, aby zastavil strašlivou invazi Turků do křesťanské Evropy.

Podle svědectví vizionářů je, v této době, během zjevení na Panně Marii patrná její starostlivost o pokoj ve světě.

V posledních dnech nás prostřednictvím vizionáře Ivana vyzvala: Modlete se za mé plány pokoje, potřebuji vás, s vámi mohu uskutečnit pokoj, bojujte proti zlu, rozhodněte se pro pokoj, buďte v tom vytrvalí. V tomto čase je pokoj zvláště ohrožený a od vás žádám, abyste obnovili půst a modlitbu ve svých rodinách a abyste i druhé povzbuzovali k modlitbě za pokoj Přeji si, abyste pochopili vážnost situace. Mnohé z toho, co se stane, závisí na vaší modlitbě a vytrvalosti. Jsem s vámi a zvu vás, abyste se s vážností začali modlit a postit. Obnovte rodinnou modlitbu. Obnovujte setkání se svým nebeským Otcem, který vás nesmírně miluje ve svém Synu Ježíši Kristu. Rodinauchvácená Kristovou láskou skrze modlitbu, bude schopna všemu porozumět a přijmout i ty nejtěžší kříže a bolesti. Kříže a bolesti znovu zrodí pokoj a jednotu.

Ježíš se modlil, postil a obětoval svůj život za nás, abychom mohli být spaseni. Když se modlíme, postíme, přinášíme oběti, sjednocujeme naše utrpení s Ježíšem a skrze toto sjednocení přichází pokoj. Mariino srdce zvítězí, když se snažíme žít jako Ježíš. A Ježíš nám usnadnil život tím, že všechna přikázání vložil do dvou způsobů, jak milovat – Boha a bližního.

Maria nám opakuje, co říká Ježíš. Učí nás žít modlitbu církve: Pane, nedopusť, aby nás přemohlo zlo, ale dej, abychom zlo přemohli dobrem.

Drahé děti, modlitbou a láskou dosáhnete i toho, co se vám zdá být lidsky nemožné. Buďte modlitbou a láskou pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Skrze modlitbu a vaši lásku se svět vydá na lepší cestu a láska bude vládnout světu, učí nás Maria.

Ona ví, že je to pro nás není jednoduché. Nikdy od nás však nechce nemožné. Když nám říká, že ji Nejvyšší posílá, aby nás vedla na cestu pokoje a jednoty s Bohem a lidmi, znamená to, že jsme sešli z cesty. Bůh jí dovoluje, aby nás učila a pomáhala nám ji najít. „Tuto cestu nemůžete najít, pokud se nemodlíte, řekla nám v jednom ze svých poselství. Modlitba je tedy vždy navigací, která nás bezpečně vede na cestu pokoje. Modlitba v rodině je důležitá. Nazaretská rodina – Ježíš, Marie, Josef – se také modlila a pod vedením Božího ducha reagovala na každou situaci.

I ten nejsilnější vítr zla, nenávisti a nepokoje, stejně jako klidný vánek, začíná v srdci člověka. Pozorujeme to v životě. O někom můžeme říci, že tam, kde se objeví, nadělá vítr, je „bouřlivák“, přináší nepokoj, nakazí ostatní zlem, nenávistí a dokonce i válkou. A o někom jiném můžeme říci: Tento člověk je mírotvůrce. Je to ten, kdo žije evangelium, snaží se napodobovat Ježíše.

Proto Nejvyšší posílá Marii na zem, aby nám každý den znovu a znovu opakovala: Žijte evangelium. Vítr nenávisti, války, zmatku a dnešní doby utichne v jejím srdci a pod jejím vedením.

Maria s námi počítá. Neříká, že bychom se měli stát jejíma nataženýma rukama. Říká, že už její ruce jsme. V modlitbě a v darováním se bližnímu srze konkrétními skutky. Pokračujme. Potřebuje nás.

MODLITBA:

Maria, utíkáme se pod tvou ochranu. Pomoz nám, abychom byli vytrvalí v modlitbě, půstu a přinášení obětí za pokoj. Dej ať na tvou přímluvu utichnou všechny zbraně. Skrze naše vztažené ruce k nebi, skrze modlitbu a lásku k bližním, přinášej pokoj těm, kteří žijí ve strachu, jsou obklopeni nenávistí a zlem. Přinášej pokoj těm, kdo jsou zodpovědní za války na zemi, aby se jejich srdce otevřela drahocennému daru pokoje a míru. Maria, učiň z nás, skrze modlitbu a lásku, tvůrce pokoje. Amen.