Tereza Gážiová: Modlitba za pokoj a dobré skutky

Svět je bez naděje, říká nám naše nebeská Matka. Ale Bůh nám ji neodebral. On je naše naděje. “Medjugorie je nadějí pro svět”, řekl sv. Jan Pavel II. Říká se, že Medjugorie je Betlém. Zde se rodí nový život ve svaté zpovědi, v denním rozjímání evangelia, v eucharistii, v modlitbě a půstu. Jediná a pravdivá naděje pro svět je narození Krále pokoje.

Mariino pozvání

Maria se během adventní doby zjevuje plná něžnosti a radostného očekávání, svědčí vizionáři. Dává nám program přípravy na Vánoce: “Nechť bude tento čas protkán modlitbou za pokoj a dobrými skutky“.

To je pozvání neustále se zabývat nejdůležitějším přikázáním – milovat Boha a milovat svého bližního. Jedno nemůže být bez druhého, učí nás Ježíš. Maria nám to mateřsky opakuje. Modlitba a láska otevírají brány našeho srdce pro Ježíšovo narození.

Modlitba za pokoj v její škole začíná nejprve modlitbou za pokoj ve vlastním srdci. Potom se pokoj šíří v rodině, kolem nás, ve světě. Nemůžeme začínat modlitbu za pokoj z druhého konce. Pokoj i nepokoj ve světě začíná v srdci člověka. Pokoj je osoba – Ježíš Kristus – Král pokoje.

Král pokoje

Na Vánoce v roce 2012 promluvil malý Ježíš z náruče Panny Marie a řekl: “Já jsem Váš pokoj, žijte má přikázání“.

Krále pokoje poznávají pokorní. V betlémském chlévě ho poznali jako první prostí pastýři. Maria nám připomíná události z evangelia: “V tomto svatém čase radostného očekávání si Bůh vybral vás malé, aby uskutečnil své velké plány. Děti, buďte pokorní. Skrze vaši pokoru chce Bůh svou moudrostí z vašich duší udělat vyvolené příbytky. Budete ho osvěcovat dobrými skutky a takto s otevřeným srdcem přivítáte narození mého Syna ve vší jeho velkorysé lásce“ (2. 12. 2008). „Zvu vás, abyste se na Vánoce připravovali pokáním, modlitbou a skutky lásky. Nevšímejte si, drahé děti, materiálních věcí, protože potom nebudete moci prožít Vánoce“ (5. 12. 1985). „Modlitbou, půstem a malými obětmi se připravujte na Ježíšův příchod. Využijte každý okamžik, abyste konali dobro, protože jen tak prožijete Ježíšovo narození ve svých srdcích. Jestliže svým životem dáte příklad a stanete se znakem Boží lásky, radost zavládne v srdcích lidí“ (25. 11. 1996).

Když pozorujeme dramatické události ve světě: války, násilí, nespravedlnost, různé formy lidského utrpení, můžeme si všimnout, že tu a tam, i v těch nejtěžších podmínkách, jsou tváře lidí, které září radostí. Ten, kdo se otevře lásce, přináší naději i v těch nejhorších chvílích, v beznadějných situacích, uprostřed napětí a konfliktů. Každý dobrý skutek přináší Vánoce a to znamená, že Bůh je s námi.

Pokora člověka

Tak nás učí Ježíš: “Byl hladový a dali jste mi najíst, byl jsem žíznivý a dali jste mi napít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocný, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.” (Mt 25, 35-36)

Král odpoví a řekne jim: “Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, pro mně jste učinili.” (Mt 25, 40)

Dobří lidé jsou pokorní. Pomáhají slabým, odmítnutým, trpícím. Konají dobré skutky s vědomím, že vše, co mají, nepatří jim, ale Bohu, a on jim to daroval prostřednictvím druhých. Panna Maria je náš příklad. Zve nás svým tichým, pokorným a milujícím způsobem, aby její srdce zvítězilo prostřednictvím nás.

“Dnes vás zvu, abyste s láskou a z lásky ke mně a k svým bratrům a sestrám konali skutky milosrdenství. Všechno, co činíte pro jiné, čiňte s velkou radostí a pokorou před Bohem. Jsem s vámi a každý den předkládám Bohu vaše oběti a modlitby za záchranu světa” (25. 11. 1990). Modlitba za pokoj a dobré skutky vyhrávají souboj mezi dobrem a zlem. “Zvu vás, abyste byli odvážní, abyste se nevzdávali, protože i nejmenší dobro, i nejmenší znamení lásky vítězí nad stále viditelnějším zlem. Děti moje, poslouchejte mě, aby zvítězilo dobro, abyste poznali lásku mého Syna. To je největší štěstí – ruce mého Syna, které objímají.”

Advent je čas proměny a očekávání. Darujme modlitby a dobré skutky naší nebeské Matce jako dar za uskutečnění jejích plánů pokoje.

MODLITBA:

Nebeský Otče, děkujeme ti za Marii, Matku naděje. Pomáhej nám proměňovat naše srdce v tomto milosrdném čase. Pomáhej nám rozhodnout se pro modlitbu za pokoj, rozhodnout se pro dobré skutky právě tam, kde je největší zlo a zvláště ve chvíli, kdy je to pro nás nejtěžší. Pomáhej nám přijímat se navzájem v našich rodinách, ve světě. Ty nás učíš, že modlitba a dobré skutky překonávají všechny překážky. S tebou chceme bdít a být rozhodní v konání dobrých skutků, aby se uskutečnily Vánoce v každém srdci a skrze ně na celém světě. Amen.