Fra Ljubo Kurtović, OFM: Čas modlitby

Jak nepromarnit život a posvětit čas, který je nám dán?

Panna Maria nám mnohokrát mluvila o modlitbě a potřebě posvěcovat čas. Bůh nám dal život a čas. Nemáme žádný jiný čas ani život. Tento život žijeme jen jednou. To se nedá opakovat. Existuje také možnost, že ho promarníme. Jak nepromarnit život a posvětit čas, který je nám dán?

V knize Exodus čteme: “Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.” (Exodus 20, 8–11).

Bůh dává svému národu Desatero Božích přikázání a jedno z nich se týká slavení dne Páně. Pro nás křesťany je to neděle

V týdenním rytmu našich životů nám Bůh přikazuje, abychom jeden den zasvětili Pánu. Toto přikázání, stejně jako všechna ostatní, by mělo být čteno s větou, která přikázání předchází: “Chceš-li být svobodný nebo chceš-li se naučit žít jako svobodný člověk, musíš poslouchat, co ti Bůh přikazuje.”

Neděle není dnem odpočinku. Je to den zasvěcený Bohu. A nejlepší odpočinek je, když jsem v té nejlepší společnosti. Čas strávený s Bohem přináší lepší odpočinek než dlouhý spánek a lenošení.

Boží slovo nás napomíná v souladu s pozváním Panny Marie k modlitbě: “Jeden den na tvých nádvořích je lepší než tisíce jiných.” (Žalm 84,11).

Chceme-li poznat Boha, setkat se s Ním, osvobodit se, musíme se zklidnit, zastavit a mít odvahu vyhradit si čas na modlitbu. To nemůžeme, pokud neustále někde běháme nebo pracujeme. To nedokážeme, pokud žijeme v neustálém hluku, zatíženi spoustou informací a obsahu, který svět nabízí.

Je dobré se ptát: “Mám čas na modlitbu? Mám odvahu věnovat čas modlitbě? Kam směřuje můj život? Co získám od života?”

Je mnoho lidí, kteří jsou vyčerpaní neustálým shonem, prací a běháním. Ne proto, že by je někdo nutil, ale proto, že nutí sami sebe. Lidé zneužívají sami sebe a nedopřávají si volný čas.

V tom či onom rytmu není čas na rozhovory s rodinou, není čas na Boha, není čas na lidi, není čas na koníčky, na to, co sytí duši a život

Panna Maria nás jako matka chce vyzvat, abychom měli odvahu vyhradit si čas na modlitbu, v níž můžeme nalézt plnost života. Čas strávený pouze v modlitbě je nejlépe využitý. Jsme v pokušení myslet si, že jsme příliš zaneprázdněni na to, abychom se modlili, ale na konci modlitby vidíme, jak modlitba šetří čas.

Bohužel, nic není tak povrchně pochopeno a tak málo praktikováno jako modlitba. Proto z celého srdce upřete svůj pohled v modlitbě na Boha a ne na své problémy, a uvidíte, že Bůh začne ve vašem životě dělat zázraky

MODLITBA:

Panno Maria, Matko víry a Matko modlitby, nauč nás modlit se. Přimlouvej se za nás v modlitbě. Modlete se s námi a za nás, jako jste se modlili s prvotní církví, s apoštoly, v očekávání Ježíšova příslibu – Ducha svatého. Ty, plný milosti, který nepřestáváš zvát své děti s touhou v srdci, abychom konečně vzali vážně tvá slova a zakusili moc Boží milosti. Kéž se proměna našich srdcí a našich životů uskutečňuje podle času, který věnujeme Bohu v autentické modlitbě, v níž Bůh může přijít k nám a konat své zázraky, a skrze nás ke každému, koho potkáme. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk