Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou – radostná tajemství

Pokud mám čas, jdu do kostela o něco dříve a modlím se následující modlitby. Mohu se je také modlit doma nebo cestou na shromáždění.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Požehnaný a pochválený buď Ty, Nebeský Otče, protože jsi nám poslal svého Syna Ježíše Krista a zůstal jsi s námi na věky. Věřím v Jeho slovo: “Jsem s vámi až do skonání světa!” Věřím, že se s ním setkávám v modlitbě a při četbě Písma svatého. Věřím, že ke mně mluvíš skrze něho. Věřím, že ve zpovědi, Otče, se setkávám s tebou, milosrdným Otcem. Zvláště věřím, že se s vámi setkávám v oběti mše svaté.

Nyní chci tento čas strávit v modlitbě. Věřím, že mocí svého Ducha svatého připravíš mé srdce, abych se již v této přípravné modlitbě setkal s Duchem svatým, aby tato mše svatá byla pro mne radostným setkáním s tvým Synem Ježíšem Kristem. Odstraňte ze mě vše, co mi v tuto chvíli brání setkat se s ním. Očisti mé srdce a mou duši, stejně jako když uklízím svůj byt, když očekávám přátele a hosty. Kéž se mé srdce v této modlitbě uklidní a je zcela otevřeno milosti setkání s vámi. Očisti můj zrak, abych tě mohl vidět. Očisti mé uši, abych tě slyšel. Umyj mé ruce, abych tě přijal…

Marie, děkuji ti, že jsi mě upozornila, abych se připravil/-a na setkání s ním. I ty buď se mnou, matko. Pomoz mi, aby mé srdce zůstalo otevřené, jako je to tvé.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího… Amen.

RADOSTNÁ TAJEMSTVÍ

Připravujeme se modlitbou růžence. Modlitba růžence znamená následovat život Marie a Ježíše a modlit se za milost, abychom mohli žít a jednat jako Ježíš, jako Maria. Proto od tajemství k tajemství rozjímejme o jejich životě a modleme se o milosti, které potřebujeme. Je důležité zdůraznit, že Mariin život byl vždy zaměřen na Ježíše. Před početím ho Maria jako izraelská dívka očekávala v modlitbě a půstu a modlila se, aby Bůh poslal Mesiáše. Nedoufala ani neočekávala, že se stane matkou Spasitele. Po početí a narození mu sloužila jako matka, učitelka, ochránkyně a nakonec jako spolutrpící v bolesti a účastnice radosti vzkříšení.

1. Zvěstování

Bože, děkuji ti, že jsi poslal svého anděla, posla k Marii, abys jí řekl, že se stane matkou tvého Syna, tvého věčného Slova. Buď pochválen a oslaven v její odpovědi: “Ať se mi stane podle tvého slova!” Toto je okamžik vtělení, kdy se tvůj Syn stal člověkem a začal svůj pobyt s námi. Chvála tobě, Pane, že Mariino srdce se stalo prvním oltářem, na němž se tvé Slovo, tvůj Syn Ježíš Kristus, stalo člověkem a nalezlo svůj první příbytek v Mariině srdci.

Děkuji ti, Maria, že tvůj souhlas otevřel dveře Mesiáši, aby přišel na tento svět. Děkuji Ti za všechnu mateřskou lásku, kterou jsi jako matka, jako každá jiná matka, živila své dítě, svým tělem a krví.

Otče, když se připravuji na svatou mešní oběť, prosím Tě skrze Marii a s Marií: “Kéž i mé srdce může slyšet a přijmout Tvé Slovo. Kéž se ve mně uskutečňuje vtělení během této mše svaté. Kéž tvé slovo vstoupí do mého srdce a do mé duše.” S Marií opakuji: “Staň se tvá vůle!”

Otče náš…, 10x Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Pane Ježíši…

2. Mariino navštívení Alžběty

Jakmile se v tobě Boží Slovo stalo tělem a našlo v tobě nový prostor, získal nový prostor i tvůj bližní ve tvém životě. Proto, Maria, jsi pospíchala k Alžbětě. Tvé srdce je prvním oltářem, na kterém se odehrálo velké proměnění, a nyní se tvůj život stal živým oltářem setkání mezi Bohem a člověkem. Stalo se to, co se muselo stát, když se Bůh stal člověkem ve tvém srdci. Alžběta tě přivítala s radostí. Poznala v tobě tu, která věří. Nazvala tě blahoslavenou, protože věříš. Proto je i požehnaný plod života tvého.

Maria, i já se nyní připravuji na setkání s Pánem v této mešní oběti. Kéž je mé srdce osvobozeno od hříchu a raduji se, že Pán Ježíš přichází. Na tvou přímluvu ať všechno, co v něm nahromadilo a není dobré, opustí mé srdce. Nechť odejde vše, co by mohlo překážet setkání s ním. Proto tě spolu s Alžbětou radostně vítám. Chci se s vámi modlit a oslavovat Pána, aby se modlitbou připravilo mé srdce, má duše i mé tělo pro Pána. Kéž se skrze tebe všechny mé úzkosti a bolesti, strachy a utrpení promění v most setkání s Pánem, jako se všechny Alžbětiny bolesti po setkání s tebou proměnily v radost a bezpečí.

Otče náš…, 10x Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Pane Ježíši…

Zachariášova malověrnost

Alžbětin muž Zachariáš nevěřil, že se mu narodí syn. Nevěřil andělskému poslu, a tak zůstal němý. Nemohl mluvit. Tím, že neuvěřil, se vyloučil z radostného proudu spásy. Maria, do této přípravy vkládám nepřipravenost své rodiny (komunity), všech těch, kteří mlčí a už se nemodlí, kteří jsou slepí sami k sobě. Nechť vše, co není dobré, během této přípravy zmizí. Kéž všechno zlo, které je mezi námi, shoří v ohni Boží milosti, aby nás po této mešní oběti navštívili ti, kteří přicházejí shůry.

Dám Marii svou rodinu nebo komunitu, přátele a známé, a zvláště ty, kteří nechodí na mši svatou nebo přicházejí nepřipraveni a neprožívají mši svatou jako setkání

MODLITBA MAGNIFICAT:

“Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.” (Lk 1,46-55)

 

zdroj: www.svetlomariino.sk