Fra Ljubo Kurtović, OFM: Obnovte svá srdce

Srdce – střed našeho života, našich pocitů a tužeb

Panna Maria ve svých poselstvích v Medjugorii často hovoří o srdci. Srdce je centrem duchovnosti, která se rozvíjí díky Mariině přítomnosti. Srdce je důležité. V písmu svatém je srdce zmíněno třistakrát. Když se hovoří o srdci, myslí se tím střed našeho života, našich pocitů a tužeb.

Lidské srdce je ve své přirozenosti zlé, zrádné a lstivé. Jeremiáš říká: “Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?” (Jer 17, 9). První pád člověka zasáhnul nejhlubší části našeho bytí. Naše mysl, pocity a touhy jsou poskvrněné hříchem.

V Markově evangeliu čteme Ježíšova slova: “Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Mk 7, 21-23).

Náš problém není vnější, ale vnitřní. Potřebujeme vnitřní proměnu, obnovu a změnu srdce. Srdce je jádrem našeho bytí a Bible klade velký důraz na to, abychom zachovávali naše srdce čistá: “Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.” (Přís 4, 23).

Z evangelií víme, že se Ježíš často dostával do sporů s lidmi, kteří z náboženských důvodů považovali vnější čistotu za nejdůležitější.

Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.” (Mk 7, 14-15).

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje

Ježíš nás učí, že lidské srdce je místem, kde se rodí špatné myšlenky. Tyto úmysly se poté postupně uskutečňují. Vše nejdříve začíná myšlenkou, pak následně přechází do slov, později do skutků, a tak se myšlenky stávají viditelnými ve světě. Naše činy se rodí v srdci.

Noviny a média jsou přeplněné radami o zdravé výživě. Ale žádné médium nehovoří o tom, jaký jed vstupuje do člověka skrze média, skrze špatný obsah, negativní zprávy, smilstvo, pornografii. Žádné jídlo nás nemůže zničit tak, jako zlo, které vstoupí do lidského srdce. Jsou lidé, kteří v televizi narazili na těžké a hrozné scény, roky se pak neumí zbavit těchto obrazů, protože zůstávají v jejich nitru a vynořují se jim v myšlenkách, v hlavě a v srdci.

Když se budeme sytit duchovně otráveným jídlem, sami se staneme otrávenými a obsahem svého srdce nakazíme i ostatní.

Panně Marii, jako matce, záleží na našich srdcích. Chce, aby byly čisté a schopné vztahu s Bohem. Je nemožné mít dobrý vztah s Bohem, když je naše srdce otrávené a nečisté. Naše srdce je stvořené pro lásku. Naše srdce bude následovat ideál, Boha, milost a lásku, když se očistí a obnoví, aby mohlo přijmout čistotu Boží lásky.

MODLITBA:

Panno Maria, ty, která jsi měla čisté a neposkvrněné srdce, vypros nám u svého Syna čistotu a obnovu našich srdcí, která nejsou vždy čistá. Chceme svěřit Pánu své cesty a všechny své starosti. Chceme se zahledět na Pána, vzít svůj každodenní kříž a jít za Ježíšem, jako nás to učil on a jak nás zve. Panno Maria, tobě svěřujeme svá srdce a zvláště ta, která jsou zraněná, zavřená a tvrdá. Ať z milosti Boží odpustíme svým bližním a sobě, jako nám odpustil Bůh. S pokorným srdcem se chceme modlit i za všechny ty, kterým jsme zůstali dlužníky, které jsme ranili a vzdálili od Boha. Tvé mateřské přímluvě svěřujeme všechny zbloudilé, raněné a ztracené, aby našli cestu, která vede zpět k pravdě, radosti a pokoji, který nám daruje jen Pán. Amen.

zdroj: www.svetlomariino.sk