Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou – radostná tajemství (pokračování)

3. JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

V noci, kdy se ti měl narodit syn, se betlémské rodiny před tebou, Marií, a tvým ženichem Josefem uzavřely. Otevřená zůstala jen stáj a tam jsi jako matka čekala na narození svého syna a Božího Syna. Narodil se a ty jsi ho se svou něžnou mateřskou láskou přijala. Andělé zpívali: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobré vůle!” Poté, co jsi ho nakrmila, jsi ho uložila do jeslí a v hluboké pokoře a vděčnosti jsi nad ním bděla a klaněla se mu. Naslouchal jsi tomu, co se o něm říkalo, a uchovával jsi to ve svém srdci.

Maria, když se připravuji na mši svatou, chci se zcela otevřít. I když je mé srdce neuklizené a chladné, vím, že přesto mohu říci: “Přijď, Pane Ježíši, narodit se v mém srdci, protože ty, Maria, jsi ho porodila ve stáji.” Když se připravuji na setkání s ním v oběti mše svaté, chci se nechat zaplavit milostí lásky k Ježíši, stejně jako bylo tvé srdce zaplavováno tvou mateřskou láskou k němu. Chci, aby mé srdce zpívalo radostnou píseň andělů už jen při pomyšlení, že můj Bůh přichází ke mně a že se pro mě narodí. Chci, aby mě tato píseň činila schopným dělat vše pro Otcovu slávu a abych se stal člověkem dobré vůle.

Chci, aby mé srdce bylo připraveno Ho přijmout, uctívat Ho a vnášet Ho do svého každodenního života. Chci ho neustále uctívat ve svém srdci a neustále ho poznávat ve svých bližních. V této chvíli své přípravy prosím o milost eucharistické lásky k novorozenému Ježíši, abych byl od nynějška zamilovaný do Ježíše. Protože on je také zamilovaný do mě. Každý den se pro mě znovu rodí na oltáři a chce se narodit i v mém srdci.

Pomoz mi, Maria, aby každý den byl neustálou přípravou na jeho narození a jeho růst ve mně. Ať je pro mě tato mše svatá tím, čím byl Betlém pro tebe. Dej, ať Ježíše s láskou přijmu do svého srdce a ať se mu hluboce a pokorně klaním. Kéž je pro mě tato mše svatá zkušeností Pánova příchodu, jako byla pro pastýře okamžikem, kdy byli osvíceni světlem a dozvěděli se, že se narodil Mesiáš. Dej, ať jsem alespoň na okamžik připraven nechat všechno za sebou, jít do Betléma a setkat se s ním. Kéž je tato mše také zkušeností, kterou prožili mudrci. Ve hvězdě rozpoznali příchod Mesiáše a vydali se za ní. Vyhnuli se všem obtížím a nakonec našli tebe, Matko, s tvým jednorozeným. Kéž je každá mše svatá vždy novou a božskou událostí.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, můj Ježíši….

4. JEŽÍŠOVA OBĚŤ

Maria, byla jsi poslušná Zákonu, šla jsi se svým ženichem Josefem do chrámu a obětovala jsi své dítě, svého jednorozeného syna. Byla jsi první, kdo přinesl novozákonní oběť za spásu světa. Přinesla jsi ji s láskou a oddaností. Děkuji ti, Maria.

Když se připravuji na setkání s Pánem při mešní oběti v tomto chrámu, modlím se spolu s tebou k Pánu za kněze, který bude tuto oběť slavit. Děkuji ti nyní za jeho povolání, kterým ho Pán obdařil, a za to, že on (pokud znám jméno, uvedu ho) své povolání přijal.

Pane, prosím tě, smiluj se nad tímto knězem. Sešli na něj svého Ducha svatého, aby mohl s láskou slavit oběť mše svaté. Vnukni mu, aby jeho srdce bylo připraveno na toto setkání s tebou. Vnukni mu, aby s láskou hlásal tvé slovo a mocí Ducha svatého je vykládal. Kéž slovo, které mu bylo svěřeno, najde místo v jeho srdci a přinese ovoce v jeho životě.

Prosím tě za všechny kněze na světě, aby s velkou láskou sloužili tajemstvím víry. Vím, že jsou tací, kteří mají potíže, protože jsou nemocní nebo chudí, protože se cítí osamělí. Maria, spolu s tebou je obětuji Pánu, aby je uzdravil, aby je obohatil svou láskou. Kéž On, Bůh, je s nimi, aby nebyli osamělí. Zvláště ti předávám a obětuji kněze, kteří ztratili lásku k tajemstvím víry, kteří již nejsou horliví ve slavení eucharistické oběti, kteří plně nevěří, že tvůj Syn je přítomen s duší a tělem pod způsoby chleba a vína. Předávám ti, kdo tě přijímají povrchně, a těm, kdo nemají vůli ani čas vést hluboký duchovní život.

S tebou, ó Maria, obětuji ty, kteří pocítili duchovní povolání a jsou na cestě ke kněžství. Kéž díky milosti Ducha svatého rostou v eucharistické lásce, aby jednoho dne, tak jako ty kdysi v chrámu, s láskou a horlivostí přinášeli oběť mše svaté a stali se radostnými obětníky Božích tajemství.

V chrámu poznali Boží vyvolení, stařec Šimon a prorokyně Anna, ve tvém náručí Spasitele světa. A oslavovali Boha. Stařec Šimon pak chválil Boha chvalozpěvem: “Nyní, Pane, propustíš svého služebníka v pokoji podle svého slova, neboť mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil před tváří všech národů: světlo k osvícení pohanů a slávu Izraele, tvého lidu.” (Lk 2,29-32).

Maria, do této modlitby a přípravy na mši svatou zahrnuji i staré a nemocné, kteří mají touhu se jí účastnit, ale brání jim v tom věk nebo nemoc. Kéž nyní předloží své kříže a nemoci Pánu a spojí je s touto obětí za svou osobní spásu a spásu celého světa.

Obětuji ti také ty, kteří mohou přijít na mši svatou, ale ztratili víru a nepřicházejí. A konečně ti nabízím všechny ty, kteří nikdy nepoznali ani neslyšeli o úžasném zázraku eucharistické lásky.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, můj Ježíši…

5. NALEZENÍ JEŽÍŠE

Ó, Maria, ty jsi vychovala svého jednorozeného Syna se svým ženichem Josefem. Žila jsi v rodinném domě podle Božího zákona: modlila ses, postila, zachovávala sobotu a dodržovala ostatní nařízení. Se svým dvanáctiletým synem ses vydala na pouť do jeruzalémského chrámu, abys naplnila Zákon. Na této pouti se vám také přihodila velká nepříjemnost. Tři dny jste smutně hledali Ježíše, a pak jste ho radostně našli v chrámu. Slovům, která jsi při té příležitosti slyšel, jsi nerozuměl, ale uchoval sis je v srdci.

Maria, přeješ si, aby mše svatá byla radostným setkáním s Pánem, živým Bohem. Zde jsem, Maria, v chrámu, kde přebývá vtělený Bůh, tvůj Syn, náš Pán. Chci ho zde najít. Chci se tu s ním znovu setkat, znovu ho najít a chci si v srdci uchovat slova, která mi říká. Toužím po tom, aby se můj smutek a váhání proměnily v radost a důvěru, v naprosté odevzdání se Pánu. Chci, aby toto setkání změnilo můj život. Chci se neustále modlit a žít s Ním navždy jako vy.

Ó, Maria, i dnes hledáš své syny a dcery, ty, kteří nejsou v chrámu, ty, kteří se ztratili na cestách života, ty, kteří se nechávají zdržovat a zastavovat, a pak se opožďují nebo už nejsou schopni dojít k Božímu cíli. Hledáte také ty, kteří chtějí plnit Otcovu vůli, ale jsou slabí a bezmocní. Sdílíš se smutnými rodiči zármutek a bolest, když trpí kvůli svým dětem, které jsou ztracené a zničené ve zlu a hříchu. Kéž se smutek všech rodičů promění v radost, aby se mohli radovat se svými dětmi v rodinném kruhu a těšit se z lásky a pokoje, které pramení ze vzájemné oběti a úcty jednoho k druhému.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, můj Ježíši…

 

zdroj: www.svetlomariino.sk