Fra Ljubo Kurtović, OFM: Buďte modlitbou, světlem a svědky

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby ve vás i okolo vás zvítězilo dobro. Zvláště se, děti, modlete sjednocené s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bez Boha a Jeho lásky bloudí. Děti moje, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, se kterými se setkáváte, aby milosrdný Bůh byl milosrdný k vám. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

Poselství Panny Marie z 25. března 2024

 

Panna Maria jako pravá matka nepřestává své děti zvát, povzbuzovat a vést po cestách života, který se nachází v Bohu. Panna Maria nezná jinou cestu ani jiný způsob než modlitbu. Proto nám v tomto poselství říká: “Buďte modlitbou, světlem a svědky. Životopisci o svatém Františkovi z Assisi říkají, že se nejen modlil, ale stal se modlitbou. Neexistuje žádná jiná cesta ke světlu než modlitba. Ti, kdo se rozhodnou modlit, budou osvíceni světlem. A pouze světlo může osvítit a ukázat cestu ostatním.

SÍLA MODLITBY

Z evangelia víme, jak se Ježíš modlil na hoře Tábor. Ovocem jeho modlitby bylo proměnění. “Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo,” (Mt 17,2) říká nám evangelium.
Jedině v modlitbě můžeme poznat a milovat Boha. V modlitbě nacházíme smysl, sílu a směr života. Stáváme se tím, čím skutečně chceme být.
O podstatě modlitby nám vypráví příběh pouštních otců. Mladý mnich se zeptal starého učitele: “Jak dlouho mi bude trvat, než dosáhnu osvícení?” “Ano,” odpověděl mu. Učitel mu odpověděl: “Pět let.” Mnich se ho zeptal: “A když se budu hodně snažit?” Učitel mu odpověděl: “Deset let.” Modlitba je Boží milost. Na to nesmíme nikdy zapomínat. Bůh nám však tuto milost vroucně chce dát. Je to milost, jejíž přijetí můžeme sami ovlivnit. Začněme jednoduše. Prosme Boha o milost ducha modlitby.

ZPOMALENÍ A VŠÍMAVOST

Je těžké být člověkem modlitby, když jen spěcháme, řešíme stovky věcí a jsme zatíženi spoustou dalších úkolů. Chceme-li se stát lidmi modlitby, musíme udělat jednu věc: zpomalit. Zkuste to takto: místo toho, abyste hltali jídlo, vychutnávejte každé sousto. Místo toho, abyste spěchali po ulici, projděte se v klidu. Pokud na někoho nebo na něco čekáte, vyhněte se pokušení vyplnit svůj čas prací. Místo toho využijte těchto pár minut k tomu, abyste si uvědomili svět kolem sebe a ve svém nitru.
Modlitba začíná všímavostí. A svou pozornost můžeme trénovat. Zpomalení a soustředění jsou klíčové momenty pro modlitbu, protože zvyšují pravděpodobnost, že se v našem každodenním životě setkáme s Božími stopami.

ROZHOVOR S BOHEM

Spisovatel E. L. Doctorow kdysi řekl: “Plánování psaní není psaní. Vyprávět lidem o psaní není psaní. Psaní je psaní.” Totéž můžeme říci o modlitbě. Plánování modlitby není modlitba. Vyprávění lidem o modlitbě není modlitba. Pouze modlitba je modlitba. A modlitba je v podstatě rozhovor s Bohem. Modlitba nás spojuje s Bohem, který je absolutní dobrota, pravda a krása. Dovolme Bohu, aby v nás zvítězil mocí svého vzkříšení, které můžeme zakoušet už v modlitbě, jež nás přibližuje k Pánu.

MODLITBA:

Panno Maria, ty, která jsi doprovázela svého Syna Ježíše na křížové cestě a která nepřestáváš doprovázet své děti až do konce světa, přimlouvej se za nás, pros s námi a za nás, jako ses modlila s prvotní církví. Ty, plný milosti, ty požehnaný, ty nejmoudřejší, protože jsi si vybral to, co je božské a věčné, pomoz i nám, abychom si vybrali a následovali to, co je nepomíjivé a věčné. Nauč nás také, Panno Maria, modlit se, abychom vytrvali na cestě modlitby a den za dnem se stávali modlitbou, která vede ke světlu, jímž je Bůh. Ty, která jsi Matka Boží, plná milosti, plná Boha, celá obrácená k Bohu, prosíme tě, veď nás k Bohu, abychom i my byli svým životem svědky všem, kdo hledají světlo a smysl života. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk