Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou – bolestná tajemství

Pokračujeme v přípravě na mši svatou. Tato tajemství nás uvádějí do tajemství utrpení. Mše svatá je nekrvavou obětí Nového zákona. Kristus se za nás zcela vydává. Právě skrze růženec vstupujeme srdcem do tajemství jeho umučení a smrti, abychom pak mohli zakusit celou krásu a hloubku Kristovy odpouštějící lásky. Tato láska provedla Krista utrpením a Kristovo utrpení bylo nekonečným vyjádřením jeho lásky a odpuštění. Pohled na trpícího Ježíše a Marii nám pomáhá skutečně prožít začátek mše svaté a okamžik pokání. Bůh rád odpouští, ale na začátku mše musíme osobně uznat své hříchy a přestupky a litovat jich. Pak bude možné duchovní uzdravení a obrácení, po kterém bude následovat setkání s Kristem.

ÚVOD

Ježíši, chci k tobě nyní přistoupit a doprovázet tě na křížové cestě na Kalvárii. Chci být s tebou, když umíráš, a sdílet bolest a utrpení tvé Matky Marie. Prosím tě o milost, abych mohl celým srdcem vstoupit do tajemství tvého utrpení, abych celým srdcem pocítil hrůzu hříchu, abych mohl objevit hloubku, šířku a výšku tvé lásky. Prosím tě o milost vděčnosti, protože jsi hoden chvály, slávy a hluboké vděčnosti za lásku, s níž jsi pro nás trpěl.

Maria, bolestná Matko, věrná v utrpení a soužení, přicházím k tobě, abys v utrpení nebyla sama. Přijmi mě k sobě. Nejsem hoden být ti nablízku, protože vím, že nedostatek lásky v mém srdci ti i dnes působí bolest, ale v této chvíli ti chci být z celého srdce a z celé duše nablízku. Děkuji ti, že mám tuto touhu ve svém srdci, ale vím, že mé srdce nehoří dostatečnou láskou ani vděčností. Na tvou přímluvu, Maria, ať mi Pán dá čisté srdce a mnoho lásky. Kéž ten, který pro mě trpí, mi dovolí setkat se s tebou a s tebou, která se skrze svou bolest podílíš na mém vykoupení. Kéž je to radostné setkání.

MODLITBA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

Děkuji ti, Ježíši, že jsi sloužil první mši před svým odchodem do Getsemanské zahrady, kde začalo tvé utrpení. Děkuji ti za lásku, s níž jsi vzal chléb a kalich, dal je svým učedníkům jíst a pít a povzbudil je, aby tak činili na tvou památku. Děkuji ti, Kriste!

Na začátku tvé životní cesty bylo tvé matce řečeno, že se jmenuješ Emmanuel, Bůh s námi. Na konci své pozemské pouti uskutečňuješ a zvěčňuješ svou přítomnost mezi námi. Jsi Immanuel, božský chléb, s námi a pro nás. Děkujeme ti!

Jsi sám v Getsemanské zahradě. Zachvátil tě smrtelný zápas. Apoštolové jsou daleko, ne tělem, ale duchem. Spí. Maria není přítomna tělem, ale duchem, a v srdci je stále s tebou. Děkuji vám za vaše slova: Otče, ať se stane tvá vůle, a ne moje!

Děkujeme ti za strach, který jsi snášel, a za slova tvého volání: Otče, je-li to možné, ať mě tento kalich mine!

SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM

Ježíši, připravuji se na setkání s tebou v této mši svaté. Vyznávám a lituji, že jsem tě nechal samotného, a nyní se sám sebe ptám: “Věřím vůbec, že jsi v Hostii přítomen?” Trávím tak málo času tvou adorací v Eucharistii. Jak často jsem přijímal svaté přijímání povrchně a bez rozmyslu, narychlo. Odpovídal jsem: “Amen!” – “Ano, věřím!” Ale mé srdce bylo daleko. Ježíši, je mi to líto. Skrze tuto mši a svaté přijímání se s tebou chci opravdu setkat. Uzdrav mou víru v eucharistickou přítomnost. Dej mi takové srdce, abych pochopil, že jsi skutečně přítomen.

Prosím tě také za všechny, kteří budou se mnou na této mši svaté. Probuď v nich víru ve tvou přítomnost, aby nedocházelo k povrchnímu a svatokrádežnému přijímání a nevhodným setkáním s tebou.

Prosím tě za kněze, který bude mši sloužit, i za ostatní kněze. Odpusť jim, že tě často nechávají o samotě, že v našich kostelích není více adorací. Odpusť jim, že bezcitně slouží tajemství víry.

ČISTÁ SRDCE

Očisti srdce, probuď spící, potěš zarmoucené, osvoboď ty, kdo jsou zotročeni nadávkami, dej vnitřní svobodu těm, kdo jsou zotročeni drogami, otroky alkoholu a jiných závislostí. Dej pokoru pyšným. Těm, kdo neodpouštějí, dej sílu odpouštět a odpuštěním získat vnitřní radost. Nešťastným dejte ducha lásky a ochotu sdílet utrpení druhých. Těm, které tíží rodinné spory, dej nyní pokoj a smíření. Otcům rodin, kteří jsou uvězněni v neřestech, dej svobodu. Těm, kdo nejsou v rodině věrní lásce, vraťte lásku a věrnost. Těm, kdo trpí nevhodným chováním a návyky, dej sílu, aby si dokázali vážit svého těla i těla bližního.

Obětuji ti, Pane, také všechny ty, kteří už nepřicházejí na setkání s tebou, na mši svatou, protože ztratili víru a v nevíře jsou od tebe daleko, ve zmatku. Vrať jim víru.

Nemocným, kteří nemohou přijít a kteří si to z celého srdce přejí, buď nablízku. Potěš je, jako tě potěšil anděl. Svými slzami a bolestmi, strachem a utrpením, potem a osamělostí daruji Všemohoucímu Otci všechny bolesti a všechna utrpení za spásu světa.

Ať se již nestane, Ježíši, že by někdo z tvých přátel zůstal spát. Ať jsou tělo i duch připraveni na nový život, na novou věrnost na tvé zavolání.

ZRADA A OBĚTI

V Getsemanské zahradě došlo k velké zradě. Muselo tě bolet srdce, když přišel Jidáš a zradil tě polibkem. Ale ze své nekonečné lásky jsi svému zrádci smířlivě řekl: “Příteli!” Dal jsi mu příležitost pochopit, co dělá, a zříci se tohoto zrádného činu.

V této přípravě na setkání s tebou, Ježíši, ti přináším a obětuji všechny zrady, které jsem ti způsobil. Obětuji ti všechna setkání s nemocnými, chudými, zavrženými, vězni, hladovými, žíznivými a smutnými, v nichž jsem tě nepoznal, když jsem tě urazil svou povrchností. Odpusť nám všem, kteří jsme se zde sešli, abychom se s tebou setkali, všechny zrady. Odpusť také zrady těch, kteří tě už v eucharistii nehledají. Odpusť jim a smiluj se nad nimi.

Děkujeme ti, že rád odpouštíš, abychom mohli radostně očekávat setkání s tebou.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, můj Ježíši…

 

zdroj: www.svetlomariino.sk