Fra Ljubo Kurtović, OFM: Jsem s vámi a miluji vás

MARIINA MATEŘSKÁ LÁSKA

Existuje mnoho poselství, ve kterých nám Maria odhaluje a dává zakoušet svou mateřskou lásku. Nejznámější jsou Mariina slova: “Drahé děti, kdybyste věděly, jak vás miluji, plakaly byste radostí.” Toto poznání její lásky není intelektuální, ale pochází ze zkušenosti. Mariině mateřské lásce můžeme svá srdce buď otevřít, nebo zavřít. Není důležité vidět Marii jejíma očima, ale je důležité otevřít své srdce její přítomnosti. Přichází od Boha a určitě vidí lépe než my. Její jedinou starostí je přivést nás k Bohu.

Dne 25. června 1993 nám řekla: “Drahé děti, toto jsou zvláštní časy, a proto jsem s vámi, abych vás milovala a chránila, abych chránila vaše srdce před Satanem a přiváděla vás všechny blíže k Srdci mého Syna Ježíše.”

MARIA NÁM CHCE ODHALIT A UKÁZAT BOŽÍ LÁSKU, MŮŽE NÁM VYPROSIT ZKUŠENOST BOŽÍ LÁSKY

Ve svém prvním dopise sv. Jan píše: “Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími, a jimi také jsme. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží a co budeme není ještě zřejmé! Víme však, že až se zjeví mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký je. (1 Jan 3,1-2)

Apoštol Jan o sobě říká, že byl milovaným učedníkem nebo učedníkem, kterého Ježíš miloval. To však neznamená, že by Ježíš ostatní učedníky nemiloval, ale apoštol Jan se cítil být milován a zakoušel tak Boží lásku. Ten, kdo se cítí být milován, může snadno věřit v odpuštění, ve vítězství života nad smrtí, ve vítězství lásky nad nenávistí a snadno věřit ve vzkříšení.

Boží lásku si nemůžeme zasloužit, je nám dána zadarmo. Apoštol Jan říká, že jsme děti Boží. Tato pravda o nás musí sestoupit z našich hlav do našich srdcí a prostoupit celou naší bytost.

Je mnoho lidí, kteří nikdy nezakusili, kdo je stvořil, kdo je miloval a miluje, kdo je pozval k životu, kdo se o ně stará. Proto se chtějí starat jen o sebe, sbírat a vlastnit věci. Jsou to lidé, kteří neznají svou duši a nevědí, kdo jsou.

Jsme milovaní synové a milované dcery Boží, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Mnohem lepší je však tuto pravdu znát.

MŮŽEME SE PTÁT SAMI SEBE NEBO PŘIJMOUT MARIINO POZVÁNÍ

Můžeme se ptát: “Opravdu mě tolik miluješ, Bože? Proč? Co tě na mně přitahuje? Protože na sobě neshledávám nic hezkého.”

Bohužel, my lidé se často dokážeme zničit a bezmezně nenávidět. Stává se, že se uzavíráme před pravdou, že jsme milované děti Boží. Můžeme promarnit celý svůj život, když si zvolíme nenávist a smrt. Nebo se vší vážností a důležitostí dokážeme přijmout Mariino pozvání a stát se jejíma prodlouženýma rukama lásky ke všem, kdo jsou v temnotě.

MODLITBA:

Pane, chceme jít za tebou, protože tě chceme a potřebujeme. Rádi bychom věděli, kdo jsme. Prosíme tě, abys nám zjevil pravdu o nás samých, pravdu, že jsme milované děti Boží. Bez Tebe, Pane, jsme v tomto světě ztracení. Odhal nám smysl naší existence. Chtěl jsi nás, povolal jsi nás k životu. Chceme se k Tobě vrátit, chceme si vybrat Tebe. Chceme se modlit za všechny, kteří se ocitli v temnotě a ztratili smysl svého života. A tebe Maria prosíme, abys nás a všechny, které svěřujeme tvé mateřské přímluvě, vedla k Bohu. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk