Fra Marinko Šakota, OFM: Jsem s vámi, abych vám řekla

POSELSTVÍ 25. DUBNA 2024

“Drahé děti, jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a povzbuzuji vás k modlitbě, protože satan je silný a každým dnem jeho moc roste prostřednictvím těch, kteří si vybrali smrt a nenávist. Vy, děti moje, buďte modlitbou a mé prodloužené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo našeho Boha. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

“JSEM S VÁMI, ABYCH VÁM ŘEKLA”

Vědomě či podvědomě si klademe otázku: “Proč k nám Panna Maria přišla? Proč se zjevuje tak dlouho a čeho chce svými příchody dosáhnout?” Ve svých poselstvích nám zjevuje důvody, proč je s námi. Uvedeme několik:

  • chce nám říci, že Bůh existuje (první dny zjevení),
  • chce nám pomoci najít pravý pokoj,
  • chce nás naučit, jak se modlit, jak milovat.

V tomto poselství nám dává ještě jedno vysvětlení: “Jsem s vámi, abych vám řekla…” Panna Maria nám tedy chce něco říci. To, co nám chce sdělit, musí být jistě důležité. Naslouchejme Matce: “Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a povzbuzuji vás k modlitbě.”

Proč nám to chce Panna Maria říci? Není to proto, že na to často zapomínáme nebo si to ani neuvědomujeme?

“ŽE VÁS MILUJI”

Panna Maria nám nejprve říká, že nás miluje. Můžeme říci, že to není nic zvláštního, protože jsme si zvykli na tato slova, stejně jako na oslovení: “Drahé děti”. Problém je ale právě v tom, že jsme si na tato slova zvykli a už se nás nedotýkají, neprožíváme je. Proto nás toto poselství chce probudit, abychom přijali neuvěřitelnou pravdu: Panna Maria nás miluje! Panna Maria vás miluje! Panna Maria mě miluje!

Dá se na to vůbec zvyknout? Je to naprosto neuvěřitelné. Proč mě Panna Maria miluje? Protože jsem si to zasloužil/a? Protože jsem v tomhle vesmíru důležitý/á?

Ne. Není to o nás, ale o Panně Marii. Její láska je zázračná. Její láska je tak veliká, protože nás miluje navzdory našim slabostem a hříchům. Její láska nám říká, že jí na nás záleží, že jsme důležití, že ona je naší matkou a my jsme její děti. Mateřská láska je tak veliká, že trpí a pláče, když jdeme špatným směrem. Miluje nás a pomáhá nám, protože chce pro nás dobro.

Když věříme a máme otevřené srdce, tato slova (miluji tě) uzdravují naše zraněná srdce, přinášejí pokoj a radost. Dávají jistotu, protože víme, že je s námi Matka, která nás miluje. A ještě něco, tato slova v nás probouzejí potřebu odpovědět na tuto lásku. Jak můžeme zůstat lhostejní k zázračné, nezasloužené lásce Nebeské Matky?

“A POVBUZUJI VÁS K MODLITBĚ”

Druhá věc, kterou si Panna Maria přeje, je povzbudit nás k modlitbě. Mnozí věřící se ptají: “Proč nás Panna Maria nejčastěji volá k modlitbě? To přece víme. Ne všechno je jen o modlitbě.”

Je pravda, že nejde jen o modlitbu, ale Panna Maria nás volá k modlitbě, protože právě na ni zapomínáme. Může to znít trochu zvláštně, ale těmito vytrvalými výzvami k modlitbě nechce říci nic jiného, než to, abychom žili naplno, abychom zakoušeli plnost. Ne pouze jednostranně, ale celistvě. Ne na jedné noze, ale na obou. “Ora et labora” (modli se a pracuj) je řehole sv. Benedikta. To je plnohodnotný život. Modlete se, ale také pracujte. Pracujte, ale také se modlete. Jedno i druhé.

Plnohodnotný život žijeme, když pečujeme nejen o tělo, ale i o duši. Plnohodnotný život je, když vyživujeme tělo i duši, když očistíme tělo (umyjeme, osprchujeme), ale i duši. Potravou pro duši je především eucharistie a Boží slovo. Očista duše se odehrává ve svaté zpovědi.

Tak časté Mariiny výzvy k modlitbě jsou znamením, že se nemodlíme, a to, že nežijeme naplno, ale jednostranně, že stojíme na jedné noze (staráme se pouze o materiální věci). Kdo je tedy jednostranný? Věřící, kteří chodí do kostela, modlí se a pracují? Nebo ti, kteří nechodí do kostela, kteří se nemodlí, ale jen pracují a myslí na hmotný prospěch?

“PROTOŽE SATAN JE SILNÝ A KAŽDÝM DNEM JEHO MOC ROSTE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCH, KTEŘÍ SI VYBRALI SMRT A NENÁVIST”

Dalším důvodem, proč nás Panna Maria volá k modlitbě, je Satan. Neříká, abychom se báli Satana. Není třeba se bát, protože Bůh je silnější. Není pravda, že Satan je ve všem a všude kolem nás, a nejsou slepí ti, kteří nevěří, že Satan existuje? Panna Maria nám jasně říká, že Satan existuje a neměl by být podceňován.

Boží slovo nás učí, že Satan je nepřítel člověka a otec lži. Co je tou pastí, do které mnozí padají? V tom, že se satan nikdy neprezentuje jako nepřítel člověka, ale jako jeho přítel. Ne jako otec lži, ale jako otec pravdy. Ne jako tma, ale jako světlo (Lucifer = ten, kdo nese světlo). Říká Adamovi a Evě, že se stanou bohy, že není hřích, pokud přestoupí Boží přikázání. Chce Ježíšovi pomoci na poušti a dát mu chléb.

Satan je tedy nepřítel a otec lži, a proto mnohé svádí na “tenký led”. Neznamená to hned, že Satan působí, když se v nás objeví negativní myšlenky o někom nebo emoce, jako je hněv, závist nebo nenávist. Musíme však být ostražití, když se něco takového stane, protože Satan chce právě tyto emoce použít a zneužít nás pro své záměry. Víme, že jiskra způsobuje oheň a negativní myšlenka nebo pocit vede k hádce, nemluvení nebo neodpouštění. To je to, co Satan chce.

Proto nás Panna Maria volá k modlitbě. Když se modlíme, obracíme se a vracíme se k Bohu, hledáme Jeho pomoc a ochranu. Když prosíme Pána, aby posílil naši víru a aby v nás rostla naše láska, pak je posíleno naše nitro a jsme připraveni vzdorovat zlu.

Pokušením se nevyhneme. Boží slovo nás učí, že pokušení byla na samém počátku, když byl člověk stvořen. Adam a Eva v této zkoušce neobstáli. Satan také pokoušel Ježíše a Ježíš zvítězil. Proč vyhrál? Protože se modlil a postil.

“VY DĚTI MOJE, BUĎTE MODLITBOU A MÉ PRODLOUŽENÉ RUCE LÁSKY PRO VŠECHNY TY, KTEŘÍ JSOU VE TMĚ A HLEDAJÍ SVĚTLO NAŠEHO BOHA”

Čí hlas a ruce chceme být? Nemůžeme být neutrální. Vždy jsme něčí spolupracovníci. Jsme-li pro Satana, pak skrze nás posílí svůj vliv a zlo se bude šířit. Například, když mluvíme negativně o druhých (drby a drby), komu sloužíme? Když nenávidíme lidi a neodpouštíme, čí jsme nástroje?

Maria si přeje, abychom byli její prodloužené ruce lásky k lidem, kteří jsou v temnotě. Budeme toho schopni, když budeme pamatovat na to, že nás miluje. Je moudré pochopit: Panna Maria mě miluje. Já – tak slabý/á a hříšný/á. To znamená, že jsem důležitý/á a že Panna Maria se mnou počítá. Jak bych mohl nereagovat na takovou lásku? Možná si nechám ujít příležitost, která se mi naskytne?

Z Mariina pozvání můžeme vycítit, že chce prostřednictvím svých rukou přinést pokoj a lásku lidem, kteří jsou v temnotě, v hříchu, daleko od Boha a Boží lásky, v konfliktech a válkách, v neodpuštění, depresi… Nemůže to udělat sama, ale jen skrze mě a tebe.

Pro nás, kteří žijeme v současné společnosti, není snadné pochopit ani žít Mariino pozvání, abychom pomáhali jí i lidem kolem sebe. Nejsme i my křesťané moderní děti, které žijí pouze a jen pro sebe? Aby to bylo dobré pro mě, abych se cítil/a dobře? Nevládne myšlenka: Nikdo se nestará o mě = Já se nestarám o druhé

Tímto pozváním, abychom byli její prodloužené ruce pokoje a lásky k lidem, kteří jsou v temnotě a hříchu, nechce Panna Maria nic jiného než to, co chce i Ježíš: abychom nežili jen pro sebe, ale i pro druhé. A proč to chce? Na tuto otázku můžeme odpovědět tehdy, když pochopíme, co je pravá láska.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk