Tereza Gážiová: Vytvářejte modlitební skupiny

“Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!” (2 Korintským 6, 2) můžeme opakovat, když se ohlédneme za téměř 43 lety zjevení Panny Marie v Medjugorii. “Otevřete svá srdce. Toto je čas milosti, dokud jsem s vámi, využijte ho. Řekněte: “Toto je čas pro mou duši,” řekla nám Panna Maria 25. dubna 2007.

Když vidíme, kolik plodů dala Medjugorie světu, nemáme jiná slova, než slova díků a modliteb. Děkujeme Ti, Pane, za to, že tento čas milosti stále trvá. Pomoz nám využít tento čas milosti k rozpoznání času tvého navštívení.

MODLETE SE SRDCEM

Dnes nás Maria znovu zve k modlitbě srdcem. To znamená setkat se s Ježíšem jako s ní, jako se svatými a jako s jeho přáteli. Modlit se srdcem znamená věřit, že ani jedna modlitba nezůstane nevyslyšena. Neboť důvěřujeme Bohu, jemuž je dána veškerá moc na nebi i na zemi.

Maria nás ve svých poselstvích učí: “Modlete se srdcem a city. Modlit se znamená myslet na Ježíšovu lásku a oběť. Modlit se znamená milovat, dávat, trpět a obětovat se. Zvu vás k upřímné modlitbě srdcem, aby každá vaše modlitba byla setkáním s Bohem. V každé práci a v každodenním životě dávejte Boha na první místo. Obnovte svou osobní modlitbu a zvláště proste Ducha svatého, aby vám pomohl modlit se srdcem.”

Modlitba bez srdce, jen z povinnosti nebo z jiných důvodů z nás dělá neatraktivní farizeje. Modlitba srdcem nás mění. Modlitba srdcem nás činí dobrými, krásnými, přitažlivými. Člověk, který se ve svém srdci láskyplně setkává s Bohem, dokáže přitáhnout tisíce dalších srdcí. Tohle je Mariina škola. Svět se začne měnit, když se začneme měnit my samotní.

Malá holčička sledovala během modlitby jednu modlitební skupinu a po modlitbě zvolala: “Kdyby jste se viděli, jak jste krásní, když se modlíte.”

PRVNÍ MODLITEBNÍ SKUPINOU JE RODINA

Abychom rostli v modlitbě srdcem, je třeba setkávat se s těmi, kteří mají podobné touhy. Maria na to myslela od počátku svých zjevení v Medjugorii, kdy nás zvala, abychom zakládali modlitební komunity. Během let svých zjevení zdůrazňuje, že první modlitební skupinou by měla být rodina. Až poté máme vytvářet modlitební skupiny s přáteli, kteří mají společný cíl.

Maria nás dnes také vrací tam, kde se nachází původní model modlitebního společenství. Je to návrat k evangeliu, kdy mezi ostatními Ježíš pozval dvanáct apoštolů.

Modlitební společenství je místem, kde rosteme s Ježíšem a Marií. Vybíráme si, kam chceme růst, v čem chceme růst a co chceme dělat. Maria nás zve: “Vytvářejte modlitební skupiny, kde se budete povzbuzovat k dobru a růst v radosti.”

Zdravá modlitební skupina je živena zdravým jídlem, rozjímáním o Božím slově. Modlitební skupina je podobná skupině učedníků s Marií po Ježíšově smrti, kdy se s nimi nadále modlila. I my v této době potřebujeme najít společný jazyk modlitby s těmi, kdo mají podobné zájmy. Potřebujeme se navzájem. Maria si přeje, abychom ji následovali: “Drahé děti, povzbuzujte se navzájem k modlitbě srdcem, aby modlitba naplnila váš život, a tak budete každý den, především svědky služby: Bohu v adoraci a bližnímu v nouzi. Přimlouvám se za vás všechny, děti moje, a všechny vás volám k obrácení. Obrátíte-li se, všichni kolem vás budou také obnoveni a modlitba se jim stane radostí.” To se děje v modlitebních skupinách, do kterých nás Maria zve.

MODLITBA:

Nebeský Otče, děkujeme Ti za Marii, za její zjevení, za 43 let milostivého času. Sešli na nás svého svatého Ducha, aby nás obnovil a tak v nás probudil touhu modlit se srdcem. Maria, ty nám říkáš, že jsme daleko. Pomoz nám být blíže tvému srdci, které chce zvítězit. Kéž se naše srdce otevřou spolupráci s tebou a vzplanou touhou po setrvání v modlitbě za pokoj a za všechny tvé úmysly. Věříme v sílu a moc společné modlitby s tebou, Maria. Pomoz nám rozhodnout se pro obrácení, pro cestu svatosti a naděje, aby nám Bůh dal hojnost pokoje tak, jak si přeješ. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk