Fra Ljubo Kurtović, OFM: Zvu vás k modlitbě srdcem

V měsíci květnu, který je zasvěcen blahoslavené Panně Marii, nás Maria zve, abychom se modlili srdcem. Je těžké spočítat, kolikrát ve svých poselstvích hovoří o srdci. Srdce je totiž středem Mariiných poselství a spirituality, která se rozvíjí v Medjugorii.

VÝZNAM SRDCE

Oči potřebují světlo, aby viděly, uši potřebují zvuk, aby slyšely, a naše srdce potřebuje podmínky, aby fungovalo a abychom to sami cítili a prožívali.

Písmo svaté nás učí, že srdce je středem lidské osoby. Boží smlouva je zapsána v srdci: “Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.” (Jer 31, 33). Srdce je místem lidských tajemství, jeho svědomí.

“Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.” (Žl 24, 4).

V Novém zákoně je srdce zmiňováno v souvislosti s radostí, láskou, touhou, ale také úzkostí, bolestí a chtíčem. Člověk páchá zlo již v srdci a nejen skutkem. Srdce je svědomím člověka, jeho vnitřní svatyní, do níž nemůže proniknout nikdo jiný než Bůh.

Panna Maria nás jako pravá matka zve svým mateřským srdcem, aby naše modlitba vyvěrala ze srdce a dotýkala se srdce Božího.

DUCHOVNÍ DISCIPLÍNA CVIČÍ NAŠI MYSL A SRDCE

Všichni známe překážky a těžkosti v modlitbě. Jednou z největších překážek jsou naše myšlenky, nesoustředěnost, protože žijeme ve zrychlené době, přetékající zprávami, informacemi a hlukem, který nás ještě více rozptyluje a vzdaluje od nás samých a našich srdcí. Proto je nutná praxe, kázeň a vytrvalost v modlitbě.

Jistě znáte Ježíšovu modlitbu neboli modlitbu srdcem. Jedná se o velmi starou křesťanskou praxi, která vznikla mezi východními mnichy. Tato modlitba se skládá z opakování krátkých modlitebních invokací, kde nejznámější a nejrozšířenější zvolání zní: “Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným!” Můžeme se ji modlit v kostele, v přírodě, doma, ve městě, vsedě, na procházce, vleže, ale i v práci. Účelem této modlitby je sjednotit se s Kristem skrze neustálou modlitbu, která se postupně stává součástí našeho bytí jako dech, který proniká z naší mysli do našeho srdce a formuje naši duši.

Tato modlitba obsahuje vyznání a obsah naší víry, shrnuje všechna zvolání a prosby k Ježíši v evangeliu. Vzpomeňme si na celníka v chrámu: “Bože, smiluj se nade mnou hříšným” (Lk 18,13) nebo na slepce z Jericha: “Synu Davidův, smiluj se nade mnou!” (Lk 18, 39).

Opakování a vytrvalost v modlitbě jsou součástí duchovní disciplíny, která cvičí naši mysl a srdce. V modlitbě je důležité, komu a co říkáme.

Svatý Jan Klimak říká: “Vaše modlitba musí být velmi jednoduchá. Nepokoušejte se moc mluvit. Nebeský Otec téměř nikdy neodolává prostým, opakovaným dětským větám. Modlitba se opakuje, dokud se nestane nepřetržitou, spojenou s rytmem dechu a tlukotem srdce. Cílem je proměna, úplné obrácení a sjednocení s Bohem, přebývání v Božím světle.”

Ježíšova modlitba neboli modlitba srdce je podobná modlitbě svatého růžence, ve které se obracíme k Panně Marii. Dovolme jí a pomáhejme jí, aby nás vedla k Ježíši, který je naší cestou, pravdou a životem.

MODLITBA:

Panno Maria, ty, která ses modlila s prvotní církví, s apoštoly shromážděnými ve večeřadle a očekávající příslib Ježíše – Ducha svatého, nauč nás modlit se. Vypros nám milost, která v nás probudí touhu po modlitbě, skrze niž můžeme přijít k Bohu. Ty, která jsi spolu s apoštoly byla první členkou modlitební skupiny, vypros milost všem modlitebním skupinám, abys vytrvaly v modlitbě. Děkujeme ti, Maria, za tvá mateřská pozvání, díky kterým vzniklo velké množství modlitebních skupin. Bůh jejich prostřednictvím daroval mnoho milostí obrácení, uzdravení rodin a duchovních povolání. Kéž Bůh oslaví sám sebe v nás a skrze nás a zjeví svou všemohoucnost a milost v mnoha srdcích, která hledají Boha. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk