Fra Ljubo Kurtović, OFM: Vraťte se k modlitbě v rodině

Svatý Jan Pavel II. ve svém listě rodinám píše: “Rodina je společenství osob, nejmenší sociální společenství a základní instituce života každé společnosti. Rodina je založena na společném životě lidí spojených krví, nejčastěji rodičů a dětí a dalších členů, protože kde je láska, tam je místo i pro prarodiče.”

V rodině se rodí nový život, buduje se v ní lidská osobnost. Hodně záleží na zdravé a spořádané rodině. Člověk je vychováván pro rodinu a je formován v rodině. Normální lidský růst je bez rodiny nemyslitelný. Rodina je místem, kde se setkává Bůh s člověkem.

Rodina je jako svatyně, která uchovává Boží přítomnost ve světě. Rodina je místem, kde se setkává Bůh a člověk. Rodina je církev v minimálním měřítku, je domácí církev. Neexistuje člověk bez rodiny, člověk neexistuje sám. Všichni jsme získali svá těla a osobnosti v rodině, od svého otce a matky. Zde jsme dostali jméno a příjmení. Nikdo netvoří sám sebe, nedává si jméno a příjmení; Nikdo si nepřipisuje zásluhy za jejich schopnosti a slabosti. Neexistují žádní lidé mimo rodinu.

POZVÁNÍ RODIN K MODLITBĚ

V tomto poselství, stejně jako v mnoha jiných, k nám Panna Maria promlouvá o rodině a zve ji k modlitbě. Připomeňme si některá její poselství:

  • “Prosím rodiny, farnosti, aby se ve svých rodinách modlily růženec” (27. září 1984)
  • “Ať je modlitba ve vašich rodinách na prvním místě” (1.11.1984)
  • “Děkuji všem, kteří oživili modlitbu ve svých rodinách” (28. března 1985)
  • “Drahé děti, prosím vás, abyste začaly měnit svůj život v rodině. Kéž se rodina stane harmonickým květem, který chci dát Ježíši. Drahé děti, kéž je každá rodina horlivá v modlitbě a já doufám, že jednoho dne se v rodině objeví plody” (1. května 1986)
  • “Přeji si, abyste ve svých rodinách probudily lásku, aby láska vládla tam, kde je neklid a nenávist. A když je láska ve vašich srdcích, bude také modlitba” (25. dubna 1993)
  • “Kéž je modlitba vaším životem. Rodina nemůže říci, že je v pokoji, pokud se nemodlí.” (25.8.1995)
  • “Drahé děti, ovocem míru je láska, ovocem lásky je odpuštění. Já jsem s vámi a zvu vás všechny, děti moje, abyste nejprve odpustily v rodině a pak budete schopny odpouštět ostatním.” (25.1.1996)

PŘEŽITÍ LIDSTVA ZÁVISÍ NA PŘEŽITÍ RODINY

Proč Panna Maria zdůrazňuje, abychom kladli v rodině modlitbu na první místo? Věřím, že když modlitba není na prvním místě, nic jiného na jejím místě není. Když se z rodiny vytratí komunikace a sounáležitost mezi členy, pak rodina nemá sílu rozhodnout se pro společnou modlitbu. Pokud není modlitba, pak se rodina vystavuje všem možným nepřátelským silám, které ji chtějí zlomit a zničit.

Rodina nemůže poznat sebe sama a skutečně žít bez dimenze víry a modlitby. Přežití lidstva závisí na přežití rodiny.

Společná modlitba v rodině posiluje jednotu, pomáhá překonávat všechny těžkosti a kříže, které rodinu potkávají.

Otec Patrick Payton, irský kněz, pronesl slavný výrok: “Rodina, která se společně modlí, zůstává pohromadě” a “Svět v modlitbě je světem v míru”.

Mír a pokoj se rodí v lidském srdci skrze modlitbu, ve které k nám přichází Bůh. Panna Maria nás varuje, že mír je ohrožen nejprve v lidském srdci, v rodině a potom ve světě.

Svatá Matka Tereza řekla: “Co můžete udělat pro mír ve světě? Jdi domů a miluj svou rodinu.” Pečujeme-li o pokoj ve svých rodinách, udělali jsme pro mír ve světě mnoho a nejvíce.

MODLITBA:

Panno Maria, Královno míru, přicházíš ze slávy nebeského Otce a vidíš lépe než my všechna nebezpečí, kterým jsme vystaveni, my, rodiny a svět. Děkujeme ti, že neochabuješ v pozvaní nás všech k modlitbě a obrácení srdce. Děkujeme ti, Matko, za všechna srdce, která vzala vážně tvá slova a odpověděla na tvé pozvání k modlitbě. Vypros nám milost vytrvalosti na cestě modlitby a obrácení, abychom mohli zakoušet plody pokoje, který nám Bůh slibuje a dává. Sjednoceni s tebou v modlitbě, Panno Maria, svěřujeme ti všechny národy a všechna místa, kde je nenávist, zabíjení a smrt. Kéž síla modlitby, která stoupá k nebi z našich srdcí, která jsou spojena s tvým Neposkvrněným Srdcem, přinese plody pokoje, lásky a zastaví nenávist a války v rodinách a ve světě. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk