Papež jmenoval Stanislava Přibyla novým biskupem Diecéze litoměřické

Dnes, v sobotu 23. prosince 2023, jmenoval papež František nového biskupa Diecéze litoměřické. V pořadí 21. biskupem litoměřickým se stane redemptorista Stanislav Přibyl, současný generální sekretář České biskupské konference a administrátor poutního místa Horní Police v litoměřické diecézi. Nový biskup bude uveden do úřadu 2. března 2024, kdy také přijme biskupské svěcení

Informaci o novém biskupovi oznámil v litoměřické katedrále sv. Štěpána 23. prosince za přítomnosti současného litoměřického biskupa Jana Baxanta, kněží a věřících rada Apoštolské nunciatury v České republice, Mons. Giuseppe Silvestrini, který zastoupil apoštolského nuncia v ČR Judu Thaddea Okola, který se účastnil mše svaté v pražské katedrále sloužené za oběti tragédie na Filozofické fakultě UK.

„Je den státního smutku za zemřelé při čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě UK v Praze. Právě jsme jejich památku uctili minutou ticha a pomodlili se modlitbu Anděl Páně za jejich duše, jejich rodiny, kteří truchlí za své blízké,“ vzpomenul Mons. Silvestrini a dodal: „Dnes Apoštolská nunciatura přináší radostnou zprávu vám všem v litoměřické diecézi, Papež František jmenoval otce Stanislava Přibyla biskupem litoměřické diecéze.“

Nově jmenovaný litoměřický biskup Stanislav Přibyl uvedl: „Mezi jmenováním a zveřejněním se událo mnoho věcí. Především tragické události na Filozofické fakultě UK, kde jsem doktorandem, tak se mě to dotýká velmi zblízka. V Galerii Uffizi ve Florencii je obraz Narození Páně od jednoho holandského mistra. Postavy, které jsou ve tmě, se sklánějí nad Ježíšem, který září. To je možná symbol těch letošních Vánoc, poznamenaných takovou temnotou násilí, bolesti a smutku. On je tím, kdo přináší světlo, je Světlem, je strážcem světla, je malý, ale tato jiskřička zažehuje velké světlo. To světlo se však šíří od Boha k člověku a od člověka k člověku, asi jako když si zapalujeme jeden od druhého svíčku. Ježíš je Bohem útěchy, který se stal člověkem, a tak se mi může podívat do očí… a já jemu. Je snad něco útěšnějšího než to, že se mohu podívat do očí někomu, kdo mě miluje?“ Uvedl P. Stanislav Přibyl a dodal: „O svém jmenování jsem se dověděl na 3. neděli adventní. Mám radost a současně mě naplňuje bázní fakt, že na mě Bůh shlédl v tak zodpovědném poslání. Dnešní zveřejnění jmenování je potom možné chápat jako vánoční dar: rozhodně je to velké obdarování pro mě, a doufám, že i pro celou diecézi, kterou jsem si zamiloval už před 15 lety, když jsem přišel do Litoměřic jako generální vikář. Po Bohu chci vyjádřit svou vděčnost za důvěru papeži Františkovi a Mons. Janu Baxantovi, mému předchůdci, za jeho službu. Těším se na ty, kteří mi budou svěřeni: jsem tu s vámi a jsem tu pro vás!“

Uvedení P. Stanislava Přibyla do úřadu se uskuteční v sobotu 2. března 2024

Biskupské svěcení a zároveň uvedení P. Stanislava Přibyla do úřadu se uskuteční v sobotu 2. března 2024 při mši svaté od 11 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Do této doby bude apoštolským administrátorem litoměřické diecéze biskup Jan Baxant, který ke jmenování svého nástupce uvedl: „Jedenadvacátému biskupovi litoměřickému, mému kdysi žákovi, posléze spolupracovníku a nyní nástupci, vyprošuji moudrost Ducha Svatého a laskavost Panny Marie. Dobrý pastýř Kristus ho, jako biskupa, určil za nástupce apoštolů. Na jeho novou cestu do diecéze, kterou zná a má ji rád, a o níž ví, že je kamenolomem i zahradou, mu přislibuji duchovní podporu modlitby a bratrské přízně. Zpráva o jeho jmenování mě potěšila a papeži Františkovi jsem vděčný, že takto rozhodl.“

Životopis

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze – Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990–1991) a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991–1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze v roce 1996 byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996–1999) a farářem tamtéž (1999–2008). V letech 2002–2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů.

V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi.

V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. V současné době se věnuje na FF UK studiu dějin výtvarného umění se zaměřením na osobnost třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a mluví za ni v médiích.

Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, především hra na varhany, a také fotografování. Komunikuje na různých úrovních polsky, německy, anglicky, italsky a francouzsky.

Litoměřická diecéze

Byla založena bulou papeže Alexandra VII. ze dne 3. července 1655, a byla vydělena z území arcidiecéze pražské. Zaujímá plochu 9 393 km², má 10 vikariátů, 384 farností a nachází se v ní 1265 samostatně stojících kostelů a kaplí. V pořadí 20. diecézním biskupem je od roku 2008 Jan Baxant, který 8. října 2023 dosáhl kanonického věku 75 let a podal rezignaci na úřad sídelního biskupa do rukou papeže.

 

zdroj: www.cirkev.cz